داکت اسپلیت UNI-Aine

در دهه هفتاد در تایلند زیر نظر برند Yorkآمریکا، با سهیم شدن در جایگزینی بخش هایی از محصولا آن برند، نظیر کویل هاو کندانسورهای آبی و هوایی شروع به کار نمود. در آن زمان سیستم های تهویه مطبوع اغلب برای هتل ها یا بازار خرید استفاده می شدند. رشد UNI-Aireدر سایه تکنولوژی آمریکایی بدست آمده از این مراکز قدرتمند صنعتی تا به آنجا ادامه یافت که هم اکنون محصولا این مجموعه در بازار آمریکا و اروپا به عنوان یک برند معتبر و مورد اطمینان مورد استفاده قرار می گیرد. UNI-Aireبدلیل توانمندی ها و عملکرد مطلوب در صنعت تهویه دارای نشان می باشد با شروع دهه ۸۰گستره تولیدات UNI-Aireافزای یافت و تقریبا تمامی انواع سیستم های تهویه مطبوع بجز چیلر های سانتریفیوژ و جذبی رادر برگرفت. تجهیزات کنونی UNI-Aireبه وسعت ۴۸۰۰۰متر مربع شامل ۱۰۵۰۰متر مربع محوطه تولید، ۲۱۹۰متر مربع انبار قطعا و ۴۰۰۰متر مربع انبار تولیدات نهایی و همچنین ساختمانی که شامل بخش های اداری مرکزی، بازاریابی، فروش، تولید، کنترل کیفیت، اتاق کالیبراسیون و اتاق کالری سنج سایکرومتریک (که این بخش صرفا در اختیار کارخانه های تراز اول دنیاست) می باشد استانداردهای کیفیت اروپایی ( )European Qualityنشان برتر برق ( )Grade 5استاندارد های تولید ( )TISDاز دیگر افتخارات این مجموعه می باشد

مشخصات فنی انواع داکت اسپلیت UNI-Aine