فن کویل Westen Air

 شرکت وستنابر ( ) Westen Airبا بهترین تکنولوژی روزدنیا موفق گردیده دستگهماییآراموبیمدادر اختبارمصرف کنندگان فراردهد.آزامشبیشتر ممراهبا تهویهدلخواه شرایطی ایدهآلرا ایجاد نماید.
حالت اتوماتیک:
این حالت بهعنوانروشیآسان چهتآرامش و آسایششما پیشنهاد می گردد دراینحالتدمپرهاینوزیع هوا و فن بهصورت اتوماتیکجهو میزانجریان هوا رادر بهترینو بهینه تربنحالتقرار میدهدو اییدهآلتریندرچهآنییشدر کوتاهترین زمانحسمیگردد

دانلود مشخصات فنی انواع فن کویل Westen Air