چیلر CIAT

این گروه کارخانه جات با بهره گیری از دانش تخصصی خود در سال ۱۹۳۴درفرانسه فعالیت خود راآغاز نمود.

نامی آشنا در اروپا

مرکز بزرگ تجاری  World THade CentreDresdenواقم در درسن المان ملزینرش ایستگاه ,اه اهن اروپا  Ladozhsky Rail Terminalدر سن پزبورگ روسیه اداره علوم هسته ای و لیزوی gajouleCEA Laser Mواقع در بوردو فرانسه  پاریس فرانسهnjCharles de Gaulle lnterational فرودگاه بین العللی فرودگاه بین المللی  Brussels International Airportواقع در بروکسل بلزیک ساخمان معروف عرصه های هنری Grande Arche, La Defenceدر پاریس پبارک علم و فی اوری }شهر قصایی)  de l’espaee cCitدر تولوز فرانسه مرگز نمایشگاه های بین المللی  Fiera-Exhibition centre Riminiدر ریمینی ایتالا دانشگاه بزرگ میالان  degli Studi di Milano aUniversitواقع در میلان ایتالا

مشخصات فنی انواع چیلرهای CIAT